Käyttöehdot

1. SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja (jäljempänä "Sopimusehdot") sovelletaan Sanoma Media Finland Oy:n tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä "Sanoma") tuottamaan ja ylläpitämään verkkopalveluun (jäljempänä "Palvelu").

Palvelua käyttävä henkilö (jäljempänä "Asiakas") vakuuttaa tutustuneensa Sopimusehtoihin ja sitoutuu kaikilta osin noudattamaan niitä sekä muita mahdollisia Palveluun tai Tilaukseen liittyviä ja niiden yhteydessä erikseen ilmeneviä ehtoja tai ohjeita.

2. PALVELUN KÄYTTÖ

Asiakas saa Palveluun näiden Sopimusehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Palvelut voivat olla osaksi maksullisia niiden käyttö voi edellyttää voimassa olevaa Tilausta. Maksullisten Palveluiden hinnat ja maksuehdot on ilmoitettu niiden yhteydessä. Palveluiden joidenkin osioiden käyttö voi edellyttää Asiakkaan kirjautumista. Asiakas ei saa purkaa tai ohittaa Sanoman Palvelun luvattoman käytön ehkäisemiseksi mahdollisesti tekemiä suojauksia tai mittareita.

Palvelun käyttö edellyttää soveltuvaa selainta, sovellusta tai muuta yhteyden muodostamiseen tarvittavaa tietoliikenneohjelmaa sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palvelun toimittaminen ja käyttö edellyttää, että Asiakas on huolehtinut laitteidensa ja muiden Asiakkaan vastuulle kuuluvien seikkojen asennuksesta ja toimivuudesta - ja ettei muu tässä sopimuksessa mainittu syy (kuten esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuva syy) estä Palvelun toimittamista tai käyttöönottoa. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, muille Asiakkaille, kolmansille osapuolille tai Sanomalle. Sanoma voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Mikäli Palvelussa on käyttöraja, voi Palvelua käyttää sen mukaisesti. Käyttörajalaskurin kiertäminen tai sen toiminnan estäminen on kiellettyä.

Sanomalla on oikeus rajoittaa tai estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai tietosuojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Sanomaa taikka on muutoin Sopimusehtojen tai muiden soveltuvien sääntöjen vastaista. Sanoma voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanoton, esimerkiksi jos se on tarpeen verkon tai Palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Muista kuin äkillisistä tai vähäisistä keskeytyksistä Sanoma pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle etukäteen parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi Palvelussa.

Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät voimaan Sopimusehtoihin perustuvat osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, jotka ovat merkityksellisiä päättymisen jälkeen (esim. oikeus vahingonkorvaukseen ja omistus- ja tekijänoikeudet).

2.1. PALVELUN TOIMITTAMINEN

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa.

Palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Sanoma tai sen sopimuskumppanit eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Sanoma toimittaa Palvelun Asiakkaalle parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa määritellyistä tai muutoin sovituista ominaisuuksista ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla Palvelun käytön. Palvelut tarjotaan Asiakkaalle "sellaisena kuin ne ovat" eikä Sanoma anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä Sanoma takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

2.2. KÄYTTÖKATKOT

Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Sanoma pyrkii informoimaan Asiakasta käyttökatkoista. Sanoma ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan. Mikäli Palvelun tarjoaminen keskeytyy Sanomasta johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä asiakaspalveluun.

2.3. TUNNISTEET

Asiakkaan Sanomalta Palvelun yhteydessä käyttöönsä mahdollisesti saamat tunnisteet, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat, ovat asiakaskohtaisia eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti kolmannelle. Asiakas vastaa tunnisteidensa käyttämisestä myös silloin, jos joku muu kuin Asiakas itse käyttää niitä.

Jos tunnisteet joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä kyseessä olevan Palvelun asiakaspalveluun. Asiakas vastaa kaikesta käytöstä ja kaikista niistä kustannuksista ja maksuista, jotka syntyvät hänen tunnisteidensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Sanomalle niiden katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun. Sanomalla on oikeus sulkea pääsy Palveluun välittömästi saatuaan tiedon siitä, että tunnisteet ovat joutuneet kolmannen haltuun tai kadonneet.

Sanomalla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai tietosuojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

Palvelun käyttö voi edellyttää voimassa olevaa Sanoma-tili -käyttäjätiliä.

2.4. ASIAKKAAN ANTAMAT TIEDOT

Asiakkaan tulee antaa Sanomalle pyydetyt Palvelua tai sen toteuttamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa tietojensa muutoksista. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja voidaan käyttää myös tämän tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamansa tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

2.5. MUIDEN PALVELUNTARJOAJIEN PALVELUIDEN EHDOT

Palveluihin jotka on saatettu Asiakkaan saataville Applen AppStoren, Google Playn tai muun palveluntarjoajan kautta, sovelletaan lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan käyttöehtoja ja tietosuojalauseketta.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Sanoma vastaa näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

2.6. PALKINNOT

Palvelun yhteydessä voi olla mahdollista voittaa taitoon perustuvissa kilpailuissa ja sattumaan perustuvissa arvonnoissa erilaisia Sanoman tai sen yhteistyökumppanien ja sponsorien kulloinkin tarjoamia palkintoja. Palkinnot myöntää joko Sanoma tai Palvelun yhteydessä ilmoitettu yhteistyökumppani tai sponsori. Palkinnon voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Arvonnan järjestäjät vastaavat arpajaisverosta. Kilpailusta saatu palkinto katsotaan palkinnon saajan veronalaiseksi tuloksi ja palkinnon antajan sekä Asiakkaan tulee ilmoittaa se verottajalle. Sanoma ei miltään osin vastaa kolmannen osapuolen (kuten Palvelun yhteistyökumppanin) myöntämistä palkinnoista, palkintojen saatavuudesta, toimivuudesta, niiden käytöstä aiheutuvista vahingoista tai muista palkintoihin liittyvistä kuluista.

Palkinnon saamisen edellytyksenä voi olla, että palkinnon saaja ilmoittaa Palvelun tarjoajalle tai palkinnon myöntävälle yhteistyökumppanille palkinnosta tehtävää veroilmoitusta varten tarvittavat henkilötiedot. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Palkinnon antaja varaa oikeuden muuttaa palkintoja ajankohdasta riippumatta, ilmoittamalla asiasta etukäteen Palvelun yhteydessä.

3. PALVELUN JA OMISTU- JA TEKIJÄNOIKEUDET

3.1. SANOMAN OIKEUDET

Palvelun sisältö ja ulkoasu (”Sisältö”) on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki omistusoikeudet (ml. tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet) ovat Sanomalla, sen sopimuskumppaneilla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Sanoma pidättää itsellään kaikki oikeudet Sisältöön, ellei toisin ole mainittu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta julkisesti käyttää taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin hyödyntää Palvelua Sanoman tai sen sopimuskumppanien oikeuksia loukaten.

Sisällön tai sen osan saattaminen yleisön saataviin välittämällä, levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä varastointi tai kappaleiden valmistaminen Sisällöstä tai sen osasta ilman Sanoman etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Sanoman etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Sisällöstä tai niiden osista, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

Mahdollisen kopiosuojauksen kiertäminen tai sen yritys on kielletty.

3.2. ASIAKKAAN TOIMITTAMA MATERIAALI

Sanomalla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palveluun toimittamaa tai Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) tai muutoin Sanoman käyttöön lähettämää tai välittämää materiaalia (esimerkiksi kuva-, video- ja tekstimateriaali) Sanoman liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Sanomalla on omassa harkinnassaan oikeus olla julkaisematta Asiakkaan toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva-, video- tai muuta materiaalia, vastaa hän samalla siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet siihen. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta materiaalissa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Sanoma ja/tai Sanoman yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti tai muulla erikseen sovitulla tai parhaaksi katsomallaan tavalla. Materiaalin lähettäneen Asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Sanoma ei vastaa Asiakkaan näiden Sopimusehtojen vastaisesti lähettämästä materiaalista tai siihen liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

3.3. SALLITTU JA KIELLETTY LINKITYS PALVELUUN

Asiakkaalla on hyvän tavan mukaisesti oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle, ellei Palvelussa tai muutoin Palvelun yhteydessä ole toisin todettu.

Hyvä tapa muun muassa edellyttää, ettei linkittäminen tapahdu sopimattomassa tai loukkaavassa yhteydessä, ja ettei linkittäminen luo virheellistä käsitystä Sanoman ja linkittäjän tai muun tahon suhteesta taikka loukkaa Sanoman immateriaalioikeuksia.

Linkitetyn sivuston on auettava tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muu linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa, esimerkiksi osaksi kaupallista sisältöpalvelua taikka tietokannan tai uuden palvelun tuottamiseksi on kielletty ilman Sanoman etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Sanomalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa linkitykseen koska tahansa, sekä kieltää linkitys, joka voi aiheuttaa haittaa Sanoman liiketoiminnalle tai maineelle.

4. KOMMENTOINTI JA KÄYTTÄJIEN VÄLINEN TOIMINTA

Palvelussa voi tapahtua Asiakkaiden välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien ja keskustelufoorumeiden kautta tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Sanoma ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

5. EHTOJEN JA PALVELUN MUUTTAMINEN

5.1. EHTOJEN MUUTTAMINEN

Sanomalla on oikeus tehdä ehtoihinsa vapaasti sellaisia muutoksia, jotka eivät koidu Asiakkaan vahingoksi.

Muussa tapauksessa Sanoma varaa oikeuden muuttaa Palvelun käyttöä koskevia Sopimusehtoja, sekä Palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hintojen tai ehtojen muutokset tulevat kuitenkin voimaan määräysten voimaantulosta lukien ilman eri ilmoitusta. Lisäksi, jos arvonlisävero tai jokin muu soveltuva vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Sanomalla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Ellei muuta ole ilmoitettu, astuvat muutokset voimaan välittömästi. Jatkamalla Palvelun käyttöä sitoutuu Asiakas noudattamaan muutettuja ehtoja.

5.2. PALVELUN MUUTTAMINEN

Sanoma pyrkii kehittämään Palveluita ja huolehtimaan niiden mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Sanomalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa Palvelun tai niiden osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita niihin liittyviä seikkoja sekä muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi. Sanomalla on perustellusta syystä oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen osittain tai kokonaan.

Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Sanoma pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

6. VASTUU JA VAHINGONKORVAUS

6.1. SANOMAN VASTUUSTA

Sanoma on vastuussa Asiakkaalle Sanoman tuottamuksesta aiheutuneista, Asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Sanoma on korvausvelvollinen vain siltä osin kuin Asiakkaan kärsimä vahinko ylittää näiden Sopimusehtojen mukaisesti Asiakkaalle mahdollisesti annetun hyvityksen.

Sanoma ei missään tapauksessa vastaa Asiakkaalle Palvelusta tai muusta syystä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tuotantotappiosta, tiedon ja tulojen menetyksestä, toiminnan keskeytyksistä ja niistä aiheutuneista tappioista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Sanoma ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Sanoma vastaa Palveluun itse tuottamastaan Sisällöstä. Sanoma ei vastaa muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Sanoma ei myöskään vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sen sisällöstä, taikka niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista miltään osin silloinkaan, kun näihin pääsee Sanoman Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Vahingonkorvausta on vaadittava Sanomalta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai tämän olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten Palveluiden osalta Sanoman vastuu kaikista vahingoista rajoittuu Asiakkaan vahingon kohteena olevasta Maksullisesta Palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

6.2. ASIAKKAAN VASTUUSTA

Asiakas vastaa itse Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Sopimusehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Sanomalle, Sanoman sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille.

Asiakas vastaa lain, ehtojen ja hyvän tavan vastaisesta toiminnastaan ja sitoutuu korvaamaan Sanomalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ JA EVÄSTEET

7.1. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Sanoma käsittelee Asiakkaan henkilötietoja tietosuojalausekkeen sekä tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojalausekkeen lisäksi tietyillä Sanoman palveluilla on palvelukohtaisia kuvauksia henkilötietojen käsittelystä kyseisessä palvelussa.

Sanoma käsittelee henkilötietoja neljään käyttötarkoitukseen:

  • Tuotteiden ja Palveluiden ostamisen, toimittamisen ja niiden sisällön personoinnin mahdollistaminen – Palvellaksemme sinua!
  • Tuotteiden ja Palveluiden kehittäminen ja raportointi liiketoiminnan päätöksenteon tueksi – Parantaaksemme palveluitamme!
  • Tarjouksien ja markkinointikampanjoiden tekeminen Tuotteista ja Palveluistamme sekä yleinen asiakaspalvelu – Pitääksemme sinut tyytyväisenä!
  • Digitaalisen mainonnan kohdentaminen – Nähdäksesi parempia mainoksia!

Palvelun tai Tuotteen toimittamiseksi ja Sisällön personoimiseksi käsiteltyjä henkilötietoja käsitellään näiden Sopimusehtojen ja tietosuojalausekkeen perusteella.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä Sanoman Tietosuojalausekkeesta.

7.2. EVÄSTEET

Verkkopalveluissa ja mobiilisovelluksissamme käytetään evästeitä ja muita tekniikoita evästekäytännöissä kuvatuin tavoin.

Sanoma käyttää evästeitä:

  • Palveluiden toiminnallisuuksien mahdollistamiseen
  • Kävijämäärien tilastolliseen seurantaan
  • Käyttäjäkyselyiden tai sivuston käytettävyyden testaamiseen ja analysointiin
  • Mainonnan tehon mittaamiseen
  • Mainonnan kohdentamiseen

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä Sanoman Evästeiden käytännöistä

7.3. PALVELUN REKISTERISELOSTE8. MUUT EHDOT

8.1. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Sanoman etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Sanomalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet ja henkilörekisterit Sanoma-konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.

8.2. YLIVOIMAINEN ESTE

Osapuolet vapautuvat Sopimusehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

Sanoma ei vastaa vahingosta tai viivästymisistä, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

8.3. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Palveluun ja näihin Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Sanoman ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse sovintoon, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Sopimusehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa.

Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle.

8.4. KULUTTAJASUOJA JA MUU LAINSÄÄDÄNTÖ

Näillä ehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

YHTEYSTIEDOT